PTTK jako Organizacja

Znaczki członkowskie w 2018 roku


admin, 2018-01-23 17:04:32


Poniżej przedstawiamy wysokość składek członkowskich w 2018 roku przyjętą przez zarząd w naszym Oddziale:

- Normalne: 50 zł ( z tej kwoty 30 zł przekazujemy do ZG PTTK w Warszawie)

- Ulgowe: 30 zł ( z tej kwoty 15 zł przekazujemy do ZG PTTK w Warszawie)

- Jednorazowe wpisowe dla nowych członków: 15zł (wpisowe zostaje w całości na cele statutowe Oddziału)

- Koszt legitymacji wynosi: 6zł

Jeżeli komuś skończyły się wszystkie 16 pól w legitymacji do naklejania znaczków to trzeba będzie wyrobić nową legitymację.

Na legitymacji w ostatnim polu jest naklejony znaczek Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Przyrody (NFI) , ten znaczek można zakleić znaczkiem członkowskim dlatego, że PTTK nie należy już do tej federacji. Dzięki temu zabiegowi można odroczyć o 1 rok konieczność wyrobienia nowej legitymacji.

W innych przypadkach, by uzyskać nową legitymację trzeba dostarczyć 2 zdjęcia legitymacyjne do nas do biura, lub przekazać komuś kto w biurze bywa częściej lub przesłać tradycyjną pocztą na nasz adres w zakładce kontakt. Koszt legitymacji jest w całości kosztem jej zakupu w ZG PTTK w Warszawie i wynosi 6zł, legitymacja ma miejsce na 16 kolejnych znaczków (lat).

ZG PTTK podwyższył opłaty za znaczki poniższą Uchwałą w 2018 roku. Nasz Zarząd przyjął ją w całości poza paragrafem § 1 pk. 1 podpunkt 1) ustalając składkę na 50 zł. Niezależnie od tej decyzji kwoty odprowadzane do ZG PTTK są obligatoryjne ze względów organizacyjnych i racjonalnych.


========================================================

Uchwała nr 1/XIX/2017
Zarządu Głównego PTTK z 21 października 2017 roku
w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2018 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 4 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2018 roku w następujących wysokościach:
1) 55,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
2) 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
3) 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
4) 15,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2018 roku.
3. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2018 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.
§ 2
Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały PTTK do Zarządu Głównego PTTK w 2018 roku w następujących wysokościach:
1) 30,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,
2) 15,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 2,
3) 15,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 3,
4) 12,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 4,
§ 3
1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 są:
1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),
2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
4) bezrobotni,
5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
2. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 i 4 są:
1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,
2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
3) młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.
§ 4
Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:
1) Członkowie Honorowi PTTK,
2) dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
3) dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
4) uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
5) osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, kontynuujące naukę lub terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej.
§ 5
1. Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności i tak:
1) naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2018 – 31.03.2019 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1,
2) naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2018 – 31.03.2019 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2,
3) naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.01.2018 – 31.03.2019 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3,
4) naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2018 – 31.03.2019 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK osobom, o których mowa w § 4.
2. Naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.09.2018 – 31.03.2019 jest potwierdzeniem opłacenia składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 4.
§ 6
1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2018 roku w następujących wysokościach:
1) 15,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
2) 8,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,
3) 6,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.
2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.
3. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2018 w wysokości: 6,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.
§ 7
W dyspozycji Oddziału PTTK pozostają środki finansowe:
1) stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki członkowskiej określonej w § 1 ust. 1 a kwotami podanymi w § 2,
2) pochodzące z wpisowego, o którym mowa w § 6, po wniesieniu przez Oddział PTTK opłaty za legitymację do ZG PTTK,
3) pochodzące ze składki członkowskiej, o której mowa w § 1 ust. 3 w całości, gdy członek wspierający wnosi składkę w Oddziale PTTK,
4) Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania wpisowego pozostającego w dyspozycji Oddziału po wniesieniu opłaty za legitymację członkowską.
§ 8
Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu członkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy opłacaniu składki za rok 2018, według następujących zasad:

1) W przypadku posiadania przez oddział właściwych znaczków osoby te opłacają składki członkowskie w wysokości określonej na dany rok właściwymi uchwałami ZG PTTK.
2) W przypadku braku w oddziale znaczków oddział zamawia znaczki w ZG PTTK wnosząc jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 3,00 zł za każdy zaległy znaczek składki członkowskiej za brakujące lata z uwzględnieniem wyjątku zawartego w pkt. 3).
3) Znaczki członkowskie za 2017 rok w wysokości określonej w pkt. 2) można będzie nabywać od 1 kwietnia 2018 r.
§ 9
1. Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości 5,00 zł a także opłacić składkę w wysokości określonej w § 1 ust. 1.
2. Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania opłat od osób, o których mowa w § 9 ust. 1. Zarząd Oddziału PTTK nie jest zwolniony z obowiązku opłacenia kosztu legitymacji i składki w części należnej Zarządowi Głównemu PTTK.
§ 10
Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.
§ 11
1. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego PTTK do wydania zarządzenia regulującego sposób realizacji niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Znaczki członkowskie w 2018 roku


admin, 2018-01-23 17:04:32


Poniżej przedstawiamy wysokość składek członkowskich w 2018 roku przyjętą przez zarząd w naszym Oddziale:

- Normalne: 50 zł ( z tej kwoty 30 zł przekazujemy do ZG PTTK w Warszawie)

- Ulgowe: 30 zł ( z tej kwoty 15 zł przekazujemy do ZG PTTK w Warszawie)

- Jednorazowe wpisowe dla nowych członków: 15zł (wpisowe zostaje w całości na cele statutowe Oddziału)

- Koszt legitymacji wynosi: 6zł

Jeżeli komuś skończyły się wszystkie 16 pól w legitymacji do naklejania znaczków to trzeba będzie wyrobić nową legitymację.

Na legitymacji w ostatnim polu jest naklejony znaczek Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Przyrody (NFI) , ten znaczek można zakleić znaczkiem członkowskim dlatego, że PTTK nie należy już do tej federacji. Dzięki temu zabiegowi można odroczyć o 1 rok konieczność wyrobienia nowej legitymacji.

W innych przypadkach, by uzyskać nową legitymację trzeba dostarczyć 2 zdjęcia legitymacyjne do nas do biura, lub przekazać komuś kto w biurze bywa częściej lub przesłać tradycyjną pocztą na nasz adres w zakładce kontakt. Koszt legitymacji jest w całości kosztem jej zakupu w ZG PTTK w Warszawie i wynosi 6zł, legitymacja ma miejsce na 16 kolejnych znaczków (lat).

ZG PTTK podwyższył opłaty za znaczki poniższą Uchwałą w 2018 roku. Nasz Zarząd przyjął ją w całości poza paragrafem § 1 pk. 1 podpunkt 1) ustalając składkę na 50 zł. Niezależnie od tej decyzji kwoty odprowadzane do ZG PTTK są obligatoryjne ze względów organizacyjnych i racjonalnych.


========================================================

Uchwała nr 1/XIX/2017
Zarządu Głównego PTTK z 21 października 2017 roku
w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2018 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 4 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2018 roku w następujących wysokościach:
1) 55,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
2) 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
3) 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
4) 15,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2018 roku.
3. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2018 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.
§ 2
Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały PTTK do Zarządu Głównego PTTK w 2018 roku w następujących wysokościach:
1) 30,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,
2) 15,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 2,
3) 15,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 3,
4) 12,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 4,
§ 3
1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 są:
1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),
2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
4) bezrobotni,
5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
2. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 i 4 są:
1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,
2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
3) młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.
§ 4
Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:
1) Członkowie Honorowi PTTK,
2) dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
3) dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
4) uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
5) osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, kontynuujące naukę lub terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej.
§ 5
1. Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności i tak:
1) naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2018 – 31.03.2019 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1,
2) naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2018 – 31.03.2019 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2,
3) naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.01.2018 – 31.03.2019 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3,
4) naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2018 – 31.03.2019 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK osobom, o których mowa w § 4.
2. Naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.09.2018 – 31.03.2019 jest potwierdzeniem opłacenia składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 4.
§ 6
1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2018 roku w następujących wysokościach:
1) 15,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
2) 8,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,
3) 6,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.
2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.
3. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2018 w wysokości: 6,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.
§ 7
W dyspozycji Oddziału PTTK pozostają środki finansowe:
1) stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki członkowskiej określonej w § 1 ust. 1 a kwotami podanymi w § 2,
2) pochodzące z wpisowego, o którym mowa w § 6, po wniesieniu przez Oddział PTTK opłaty za legitymację do ZG PTTK,
3) pochodzące ze składki członkowskiej, o której mowa w § 1 ust. 3 w całości, gdy członek wspierający wnosi składkę w Oddziale PTTK,
4) Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania wpisowego pozostającego w dyspozycji Oddziału po wniesieniu opłaty za legitymację członkowską.
§ 8
Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu członkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy opłacaniu składki za rok 2018, według następujących zasad:

1) W przypadku posiadania przez oddział właściwych znaczków osoby te opłacają składki członkowskie w wysokości określonej na dany rok właściwymi uchwałami ZG PTTK.
2) W przypadku braku w oddziale znaczków oddział zamawia znaczki w ZG PTTK wnosząc jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 3,00 zł za każdy zaległy znaczek składki członkowskiej za brakujące lata z uwzględnieniem wyjątku zawartego w pkt. 3).
3) Znaczki członkowskie za 2017 rok w wysokości określonej w pkt. 2) można będzie nabywać od 1 kwietnia 2018 r.
§ 9
1. Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości 5,00 zł a także opłacić składkę w wysokości określonej w § 1 ust. 1.
2. Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania opłat od osób, o których mowa w § 9 ust. 1. Zarząd Oddziału PTTK nie jest zwolniony z obowiązku opłacenia kosztu legitymacji i składki w części należnej Zarządowi Głównemu PTTK.
§ 10
Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.
§ 11
1. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego PTTK do wydania zarządzenia regulującego sposób realizacji niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Witaj! Jesteś na stronie Stowarzyszenia - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział przy Pratt&Whitney Rzeszów S.A. (dawniej przy WSK PZL-Rzeszów S.A.)

Zatrzymaj się na chwilę i spróbuj dowiedzieć się o nas trochę więcej.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział przy Pratt&Whitney Rzeszów S.A. aktualną nazwą posługuje się od dnia 15.03.2017 roku. Poprzednia nazwa PTTK Oddział przy WSK "PZL-Rzeszów" S.A. została zastąpiona nową podążając w ślad za zmianą z dnia 01.07.2015 roku, którą wprowadziła firma WSK "PZL-Rzeszów" S.A. przy której mamy przyjemność działać.

Oddział istnieje i aktywnie działa dzięki pasji ludzi go tworzących oddających się społecznej i bezinteresownej pracy na rzecz członków stowarzyszenia, której efekty niosą wiele wspomnień współtowarzyszy niezliczonych już imprez turystycznych.

Nasze stowarzyszenie zrzesza ludzi,którzy mają podobne zainteresowania dalekie od wielkiej polityki i są nakierowane na aktywne spędzanie wolnego czasu w różnych formach jakimi są krajoznastwo, turystyka górska, narciarska, rowerowa oraz poezja śpiewana.

  Prowadzimy działalność w oparciu o statut, który możecie przeglądnąć w dziale "Wstąp do PTTK". Jesteśmy częścią większej organizacji, której siedziba główna jest w Warszawie, a nasze stowarzyszenie jest jedną z wielu samodzielnych jednostek organizacyjnych PTTK. Ponadto jesteśmy zarejestrowani w odpowiednim rejestrze sądowym.

Skupiamy głównie osoby, które są lub były w jakiś sposób związane z kompleksem zakładów położonych przy ulicy Hetmańskiej 120 w Rzeszowie na terenie byłej WSK "PZL-Rzeszów" S.A. a dzisiaj Pratt&Whitney Rzeszów S.A.. Pomimo tego pośród naszych członków jest wiele osób z innych rzeszowskich zakładów jak również podkarpackich miejscowości i aktualnie nie zamykamy się już tylko do obszaru zakładu.

Oddział ma długą historią, gdyż miała ona swoje początki sięgające lat 50. XX wieku. W roku 1955 przy WSK działało Koło Zakładowe PTTK będące formalnie w strukturach Oddziału Miejskiego PTTK w Rzeszowie. Wówczas PTTK prowadził szeroką działalność w zakładzie m.in. nadając w radiowęźle zakładowym cykliczne audycje i pogadanki radiowe, wydając komunikaty oraz prowadząc wystawy umieszczane w 10 gablotach krajoznawczych.

W roku 1959 w Kole PTTK przy WSK działało 256 członków. Koło posiadało wówczas własną wypożyczalnię sprzętu i zajmowało się propagowaniem aktywnej turystyki i wypoczynku, takiej jak: wycieczki piesze, kolarskie, górskie, narciarskie i wodne. W formie koła stowarzyszenie działało do końca roku 1963 lub 1962. W kolejnych latach przystępiono do usamodzielnienia się PTTK przy WSK poprzez wydzielenie z Koła Zakładowego samodzielnego Oddziału PTTK przy WSK. Formalnie nastąpiło to w styczniu 1964 roku. W chwili przeobrażenia Oddział liczył 372 członków. Spowodowało to znaczne uszczuplenie szeregów Oddziału Miejskiego PTTK w Rzeszowie. Od tego momentu upłynęło wiele czasu a okres ten jest poprzeplatany z historią WSK.

 

Kilka słów o PTTK.

Początki działalności PTTK przy WSK sięgają lat 50-tych XX w. W roku 1955 będąc kołem zakładowym w strukturach Oddziału Miejskiego, PTTK prowadził szeroką działalność, nadając w radiowęźle zakładowym pogadanki radiowe, wydając komunikaty oraz prowadząc wystawy umieszczane w 10 gablotach krajoznawczych. W roku 1959 w kole PTTK przy WSK działało dynamicznie aż 256 członków. Koło posiadało wówczas własną wypożyczalnię sprzętu i zajmowało się propagowaniem aktywnej turystyki, takiej jak: wycieczki piesze, kolarskie, górskie i wodne. W formie koła stowarzyszenie działało do końca roku 1962. Za oficjalną datę powstania samodzielnego Oddziału to styczeń 1964r, kiedy to powołano z koła samodzielny Oddział PTTK przy WSK. W chwili przeobrażenia Oddział liczył 372 członków. Spowodowało to znaczne uszczuplenie szeregów Oddziału Miejskiego PTTK w Rzeszowie. Od tego momentu upłynęło wiele czasu i w styczniu 2016 zakończył się 52. rok działalności PTTK przy WSK już jako samodzielnego Oddziału.

Cała ta historia tworzyła się przez długie lata i dzięki zasłudze wielu wartościowych i zaangażowanych bezinteresownie ludzi.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jako organizacja ogólnokrajowa to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), których jest prawnym następcą oraz spadkobiercą ich tradycji, dorobku ideowego, a także majątku tych Towarzystw. Od powstania w 1950 r. PTTK rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach. Najbardziej popularne dyscypliny turystyki kwalifikowanej to: turystyka górska, piesza, kajakowa, żeglarska, kolarska, motorowa i narciarska.

Towarzystwo wypracowało i upowszechniło krajoznawczy program turystyki związany z poznawaniem Ojczyzny, ochroną przyrody, krajobrazu i zabytków. Stwarza warunki ułatwiające turystom i krajoznawcom wędrowanie po kraju i za granicą - pomaga w wędrowaniu indywidualnym. Towarzystwo stworzyło i upowszechnia system odznak turystyki kwalifikowanej służący rozwojowi zainteresowania różnymi formami turystyki i krajoznawstwa. PTTK popularyzuje wiedzę o najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionach Polski oraz promuje w kraju i zagranicą polski produkt turystyczny - turystykę aktywną. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zrzesza blisko 70 tysięcy członków. Działają oni w ponad 3 tysiącach kół i klubów PTTK. Koła i kluby tworzą Oddziały PTTK - terenowe jednostki Towarzystwa posiadające osobowość prawną. Obecnie w Polsce działa 315 (11.2009) oddziałów PTTK.[1] [1] Pierwsza część artykułu powstała na bazie: http://www.pttk.pl/pttk/slowo.php

 
Cookie Alert