PTTK jako Organizacja

Przypomnienie - Ubezpieczenia NNW oraz KL poza granicami Rzeczypospolitej Polski członków PTTK w okresie 01.04.2018 - 31.03.2021


admin, 2019-03-12 21:37:02
Informacja znajduje się również na stronie http://www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia/nnw2018/index.php

W załączeniu :
- Wyciąg Umowy ubezpieczeniowej nr TO50/000429/17/A - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej członków PTTK; Pobierz

- Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes & Podróż; Pobierz

- Formularz zgłoszenia szkody NNW i KL;Pobierz

- Formularz wyznaczenia osoby uposażonej Pobierz


Od 1 kwietnia br. członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską PTTK oraz zwolnieni z jej opłaty będą ubezpieczeni w Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna (TO50/000429/17/A).

Będziemy mieli trzyletnią Umowę ubezpieczeniową. Na stronie zamieszczone są informacje dot. ubezpieczenia http://www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia/nnw2018/index.php

Przedmiotem ubezpieczenia są:

1) następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem ubezpieczenia jest wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego;

2) koszty leczenia i assistance poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdów poza granice RP wraz z włączeniem amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych.
Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK posiadających ważną legitymację PTTK (z aktualnie opłaconą składką członkowską ) w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.:

- od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019r. w przypadku opłacenia składki za rok 2018,
- od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020r. w przypadku opłacenia składki za rok 2019,
- od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021r. w przypadku opłacenia składki za rok 2020.

Uwaga! Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki członkowskiej, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2018r. w przypadku opłacenia składki za rok 2018 albo 1 kwietnia 2019r. w przypadku opłacenia składki za rok 2019 itd., natomiast osoby zwolnione z opłacenia składki członkowskiej od dnia złożenia zapotrzebowania na znaczek.

W ramach umowy ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkich członków PTTK z opłaconą składką członkowską bez względu na WIEK oraz osoby wyznaczone przez PTTK do obsługi imprez organizowanych przez PTTK (podczas prac przygotowawczych i zamykających ich organizację ), również gdy nie są członkami PTTK.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. W zakresie ubezpieczenia NNW - Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 24h/dobę na terytorium całego świata.
2. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie NNW obejmuje świadczenia z tytułu:
a) śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
b) uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
c) wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego,
d) zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
e) zwrotu kosztów operacji kosmetycznych Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
f) zwrotu udokumentowanych kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych,
g) dziennego świadczenia szpitalnego.
3. W zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia oraz assistance poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ochrona obejmuje:
a) ubezpieczenie kosztów leczenia,
b) ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji,
c) zwrotu kosztów ratownictwa Ubezpieczonego,
d) ubezpieczenie bagażu,
e) ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy „ASSISTANCE”.

W ramach umowy ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A udziela ochrony ubezpieczeniowej na terytorium całego świata w zakresie:

1) trwałego uszczerbku na zdrowiu (suma ubezpieczenia 25.000 PLN),
2) śmierci Ubezpieczonego (suma ubezpieczenia 12.500 PLN),
3) śmierci Ubezpieczonego na skutek wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu (suma ubezpieczenia 8.000 PLN),
4) zawału serca lub udaru mózgu (suma ubezpieczenia 8.000 PLN),
5) refundacji kosztów nabycia protez i środków pomocniczych (suma ubezpieczenia 3.000 PLN),
6) refundacji kosztów operacji kosmetycznych (suma ubezpieczenia 3.000 PLN),
7) kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych (suma ubezpieczenia 5.000,00 PLN),
8 ) dziennego świadczenia szpitalnego (suma ubezpieczenia 1.500 PLN),
9) kosztów ratownictwa na terytorium całego świata (suma ubezpieczenia 5.000 EUR na jedno zdarzenie),
10) ubezpieczenia bagażu w KL (suma ubezpieczenia 2.000,00 PLN).

W przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu przekraczającego 24%, wysokość świadczenia z tytułu uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu ustalana jest progresywnie, tj. jako iloczyn sumy ubezpieczenia określonej w umowie, wartości procentowej doznanego uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu i współczynnika progresji według poniższej Tabeli:
Procent uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu Procent wypłacanej sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu
do 24 % 1,0%
od 25 % do 100 % 1,5%

Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia przez członka PTTK i prawa do korzystania ze świadczeń ubezpieczeniowych jest wklejony w legitymacji PTTK znaczek członkowski na dany rok kalendarzowy. W szczególnych przypadkach udokumentowaniem zawarcia umowy ubezpieczenia może być, za zgodą przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeniowego, potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej dokonane w kasie oddziału nie później niż w dniu poprzedzającym zdarzenie ubezpieczeniowe objęte ochroną ubezpieczeniową. W przypadku członków PTTK zwolnionych z opłacania składek członkowskich ubezpieczenie rozpoczyna się od dnia wpływu do Biura ZG PTTK zamówienia oddziału PTTK na znaczki członkowskie bezpłatne.

Oddział PTTK, zgodnie z zawartą Umową Ubezpieczenia, jest zobowiązany do

a. posiadania w Oddziałach PTTK list członków stowarzyszenia zawierających imię, nazwisko oraz datę opłacenia przez nich składki członkowskiej lub też datę nieodpłatnego zamówienia znaczka potwierdzających ważność legitymacji dla osób zwolnionych z opłacania składki członkowskiej.
b. udostępnienia na prośbę ERGO HESTIA lub poszkodowanego listy ubezpieczonych lub jej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez reprezentanta Oddziału PTTK.
c. przechowywania przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia umowy ubezpieczenia, wszystkich dokumentów związanych z wykonaniem niniejszej umowy (w szczególności dokumentów potwierdzających członkostwo w PTTK) oraz do ich udostępnienia na każde żądanie ERGO HESTIA.
Uwaga! W przypadku niewykonania ww. obowiązków ERGO HESTIA może wstrzymać się
z wypłatą świadczenia.
Składka na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wnoszona jest ze składek członkowskich PTTK.
Oddział PTTK musi dysponować w swojej siedzibie wydrukami dokumentów związanych
z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymanymi z Biura Zarządu Głównego PTTK.

Obowiązki Ubezpieczonego w razie powstania wypadku

1. W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin, zgłosić się do lekarza i zastosować do jego zaleceń oraz podjąć działania mające na celu zmniejszenie skutków nieszczęśliwego wypadku, w tym Ubezpieczony zobowiązany jest poddać się zaleconemu przez lekarzy leczeniu, przez co rozumie się wszelkie formy terapii, zabiegi operacyjne, rehabilitację i inne działania medyczne mające na celu poprawę stanu zdrowia Ubezpieczonego.

2. W razie zajścia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami RP – związanego z ubezpieczeniem kosztów leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej – Ubezpieczony zobowiązany jest do postępowania zgodnie z poniższymi postanowieniami:
przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie bezwzględnie i niezwłocznie
zgłosić telefonicznie prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego Mondial Assistance tel. + 48 (22) 522 29 90, (22) 232 29 90,
a) z zastrzeżeniem że w przypadku wymagającym wezwania karetki, należy to zrobić
we własnym zakresie i następnie skontaktować się z Centrum Alarmowym,
b) dokładnie wyjaśnić pracownikowi Centrum Alarmowego okoliczności, w jakich Ubezpieczony się znajduje, jakiej pomocy potrzebuje oraz podać niezbędne informacje o ubezpieczeniu numer polisy, imię i nazwisko Ubezpieczonego, numer kontaktowy),
c) umożliwić lekarzom Centrum Alarmowego dostęp do wszystkich informacji medycznych,
d) stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw,
e) kontakt z Centrum Alarmowym i uzyskanie gwarancji pokrycia kosztów leczenia szpitalnego
i ambulatoryjnego, a także kosztów transportu medycznego i transportu zwłok są warunkiem przyjęcia odpowiedzialności ERGO HESTII.
3. Zgłoszenie roszczenia o wypłatę odszkodowania Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć ERGO HESTII w ciągu 7 dni od daty zakończenia leczenia wraz z dokumentami i informacjami niezbędnymi do rozpatrzenia wniosku o wypłatę, w tym w szczególności:
a) numer polisy,
b) szczegółowy opis okoliczności zdarzenia;
c) kopię diagnoz lekarskich i innych dokumentów stwierdzających przyczyny i zakres udzielonej pomocy medycznej,
d) kopię rachunków za opłaconą pomoc medyczną lub dotyczące innych kosztów objętych zakresem ubezpieczenia;
4. Szkodę do ERGO HESTII można zgłosić:
4.1 w formie elektronicznej na adres e-mail: szkodybroker@ergohestia.pl
4.2 poprzez formularz na stronie www.ergohestia.pl
4.3 ustnie – telefonicznie pod nr telefonu 801 107 107 lub 58 555 5 555 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty w jednostce ERGO HESTIA.
4.4 W przypadku zgłoszenia szkody na adres szkodybroker@ergohestia.pl Ubezpieczony lub Uposażony zobowiązany jest załączyć kwestionariusz „Zgłoszenia szkody” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz do udzielenia wszelkich informacji, wyjaśnień i przesłania wymaganych dokumentów do ERGO HESTIA.
5. Ubezpieczony jest zobowiązany poddać się badaniu przez lekarza wyznaczonego przez ERGO HESTIA, jeżeli ERGO HESTIA uzna takie badanie za niezbędne dla rozpatrzenia złożonych roszczeń. Koszt takiego badania ponosi ERGO HESTIA.
6. W trakcie likwidacji szkody Ubezpieczony jest zobowiązany do zwolnienia innych zakładów ubezpieczeń, urzędów, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz leczących go lekarzy i podmiotów wykonujących działalność leczniczą z obowiązku zachowania wobec ERGO HESTIA w tajemnicy informacji, które są niezbędne do prawidłowego ustalenia okoliczności mających wpływ na odpowiedzialność ERGO HESTIA.
7. W razie naruszenia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków niniejszego paragrafu, ERGO HESTIA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia skutków następstw nieszczęśliwego wypadku lub uniemożliwiło ERGO HESTIA ustalenie okoliczności i skutków nieszczęśliwego wypadku.
8. Postanowienia ust. 6 nie mają zastosowania w sytuacji, gdy Ubezpieczony nie był poinformowany o zawarciu umowy na jego rachunek i obowiązkach wynikających z zawarcia umowy ubezpieczenia.

Ważne! Wyłączenia odpowiedzialności:

1. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa wypadków doznanych:
a) w następstwie popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa albo samobójstwa,
b) w wyniku samookaleczenia,
c) w wyniku choroby psychicznej oraz choroby układu nerwowego,
d) w wyniku zatrucia alkoholem, narkotykami, nikotyną lub innymi środkami odurzającymi,
e) czynnego udziału Ubezpieczonego w działaniach wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszkach, rozruchach, niepokojach społecznych, strajkach i lokautach, sabotażu oraz terroryzmie,
f) wskutek prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganego uprawnienia oraz prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających w ilościach przekraczających dopuszczalne normy obowiązujące w kraju zajścia wypadku,
2. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
a) wypadków powstałych wskutek pozostawania Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości – stężenie alkoholu we krwi powyżej 0,5‰ lub obecność alkoholu w wydychanym powietrzu powyżej 0,25mg w 1dm3,
b) wypadków powstałych wskutek pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem narkotyków albo innych środków odurzających,
c) infekcji, z tym że ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli Ubezpieczony został zakażony mikroorganizmem chorobotwórczym w wyniku ran odniesionych w wypadku objętym zakresem ubezpieczenia,
d) uszkodzeń dysków międzykręgowych i ich następstw, o ile są następstwem stanów chorobowych, zmian zwyrodnieniowych lub stanów przeciążeniowych,
e) zatruć przewodu pokarmowego, z zastrzeżeniem że wyłączenie nie dotyczy ubezpieczenia kosztów leczenia poza granicami RP,
f) śmierci i uszczerbków na zdrowiu powstałych w następstwie niewłaściwego leczenia albo niewłaściwie wykonanych zabiegów na ciele, z tym że ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli leczenie lub zabiegi były następstwem wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową.
3. Ponadto, w przypadku kosztów leczenia ochroną ubezpieczeniową nie są objęte również poniżej wymienione ryzyka:
a) zniszczenia, konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez organy celne lub inne władze,
b) wykonywanie pracy fizycznej za granicą,
c) uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
d) zawodowe i wyczynowe uprawianie sportu lub branie udziału w zawodach, wyścigach, treningach w związku z zawodowym i wyczynowym uprawianiem sportu, (wyłączenie nie dotyczy imprez, zawodów, wyścigów mających charakter rekreacyjny),
e) uprawianie sportów ekstremalnych,
f) następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych, o których Ubezpieczony wiedział przed wystąpieniem wypadku,
g) powikłania występującymi od 32 tygodnia ciąży,
h) związane z porodem który nastąpił po 32 tygodniu ciąży,
i) związane z zabiegiem usuwania ciąży, o ile nie został on wykonany w celu ratowania życia lub zdrowia,
j) związane z zaburzeniami psychicznymi,
k) związane z operacją plastyczną lub zabiegiem kosmetycznym,
l) związane z leczeniem prowadzonym przez lekarza będącego członkiem rodziny Ubezpieczonego, chyba że zostało to zaakceptowane przez Centrum Alarmowe,
m) związane z chorobą, w tym chorobą przewlekłą, z powodu której Ubezpieczony był leczony lub która została zdiagnozowana w okresie 24 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
4. W odniesieniu do szkód powstałych w bagażu z zakresu ochrony ubezpieczeniowej są wyłączone:
a) srebro, złoto, platyna w złomie i sztabach,
b) wartości pieniężne,
c) papiery wartościowe, książeczki i bony oszczędnościowe, karty płatnicze wszelkiego rodzaju oraz bilety na przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
d) dokumenty urzędowe oraz prywatne,
e) dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie,
f) przedmioty wartościowe,
g) futra,
h) programy komputerowe i dane na nośnikach wszelkiego rodzaju,
i) sprzęt sportowy o charakterze profesjonalnym,
j) broń oraz trofea myśliwskie,
k) akcesoria samochodowe oraz przedmioty stanowiące wyposażenie przyczep kempingowych i łodzi,
l) przedmioty w liczbie wskazującej na ich przeznaczenie handlowe,
m) przedmioty służące działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej,
n) mienie przesiedleńcze.
4.1 Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody:
a) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie rzeczy w związku z ich używaniem,
b) polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, kufrów oraz innych pojemników bagażu,
c) powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, dokonanej z bagażnika dachowego pojazdu samochodowego
w przypadku gdy chociaż jedna ze ścian bagażnika została wykonana ze słabego materiału (typu brezent) lub gdy bagażnik nie był zabezpieczony odpowiednim zamkiem,
d) powstałe w aparatach i urządzeniach elektrycznych wskutek ich wad lub działania prądu elektrycznego podczas eksploatacji, chyba że działanie prądu elektrycznego spowodowało pożar,
e) będące następstwem zwykłego zużycia rzeczy ubezpieczonej, samozapalenia, samozepsucia lub wycieku, a w przypadku rzeczy tłukących się lub w opakowaniu szklanym – potłuczenia lub utraty wartości rzeczy uszkodzonej,
f) będące następstwem działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego,
g) powstałe wskutek emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji.
5. ERGO HESTIA jest wolna od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ZARZĄD GŁÓWNY


Przypomnienie - Ubezpieczenia NNW oraz KL poza granicami Rzeczypospolitej Polski członków PTTK w okresie 01.04.2018 - 31.03.2021


admin, 2019-03-12 21:37:02
Informacja znajduje się również na stronie http://www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia/nnw2018/index.php

W załączeniu :
- Wyciąg Umowy ubezpieczeniowej nr TO50/000429/17/A - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej członków PTTK; Pobierz

- Ogólne warunki ubezpieczenia Biznes & Podróż; Pobierz

- Formularz zgłoszenia szkody NNW i KL;Pobierz

- Formularz wyznaczenia osoby uposażonej Pobierz


Od 1 kwietnia br. członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską PTTK oraz zwolnieni z jej opłaty będą ubezpieczeni w Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna (TO50/000429/17/A).

Będziemy mieli trzyletnią Umowę ubezpieczeniową. Na stronie zamieszczone są informacje dot. ubezpieczenia http://www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia/nnw2018/index.php

Przedmiotem ubezpieczenia są:

1) następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem ubezpieczenia jest wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego;

2) koszty leczenia i assistance poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdów poza granice RP wraz z włączeniem amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych.
Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK posiadających ważną legitymację PTTK (z aktualnie opłaconą składką członkowską ) w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.:

- od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019r. w przypadku opłacenia składki za rok 2018,
- od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020r. w przypadku opłacenia składki za rok 2019,
- od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021r. w przypadku opłacenia składki za rok 2020.

Uwaga! Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki członkowskiej, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2018r. w przypadku opłacenia składki za rok 2018 albo 1 kwietnia 2019r. w przypadku opłacenia składki za rok 2019 itd., natomiast osoby zwolnione z opłacenia składki członkowskiej od dnia złożenia zapotrzebowania na znaczek.

W ramach umowy ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkich członków PTTK z opłaconą składką członkowską bez względu na WIEK oraz osoby wyznaczone przez PTTK do obsługi imprez organizowanych przez PTTK (podczas prac przygotowawczych i zamykających ich organizację ), również gdy nie są członkami PTTK.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. W zakresie ubezpieczenia NNW - Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 24h/dobę na terytorium całego świata.
2. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie NNW obejmuje świadczenia z tytułu:
a) śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
b) uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
c) wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego,
d) zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
e) zwrotu kosztów operacji kosmetycznych Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
f) zwrotu udokumentowanych kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych,
g) dziennego świadczenia szpitalnego.
3. W zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia oraz assistance poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ochrona obejmuje:
a) ubezpieczenie kosztów leczenia,
b) ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji,
c) zwrotu kosztów ratownictwa Ubezpieczonego,
d) ubezpieczenie bagażu,
e) ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy „ASSISTANCE”.

W ramach umowy ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A udziela ochrony ubezpieczeniowej na terytorium całego świata w zakresie:

1) trwałego uszczerbku na zdrowiu (suma ubezpieczenia 25.000 PLN),
2) śmierci Ubezpieczonego (suma ubezpieczenia 12.500 PLN),
3) śmierci Ubezpieczonego na skutek wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu (suma ubezpieczenia 8.000 PLN),
4) zawału serca lub udaru mózgu (suma ubezpieczenia 8.000 PLN),
5) refundacji kosztów nabycia protez i środków pomocniczych (suma ubezpieczenia 3.000 PLN),
6) refundacji kosztów operacji kosmetycznych (suma ubezpieczenia 3.000 PLN),
7) kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych (suma ubezpieczenia 5.000,00 PLN),
8 ) dziennego świadczenia szpitalnego (suma ubezpieczenia 1.500 PLN),
9) kosztów ratownictwa na terytorium całego świata (suma ubezpieczenia 5.000 EUR na jedno zdarzenie),
10) ubezpieczenia bagażu w KL (suma ubezpieczenia 2.000,00 PLN).

W przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu przekraczającego 24%, wysokość świadczenia z tytułu uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu ustalana jest progresywnie, tj. jako iloczyn sumy ubezpieczenia określonej w umowie, wartości procentowej doznanego uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu i współczynnika progresji według poniższej Tabeli:
Procent uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu Procent wypłacanej sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała na zdrowiu
do 24 % 1,0%
od 25 % do 100 % 1,5%

Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia przez członka PTTK i prawa do korzystania ze świadczeń ubezpieczeniowych jest wklejony w legitymacji PTTK znaczek członkowski na dany rok kalendarzowy. W szczególnych przypadkach udokumentowaniem zawarcia umowy ubezpieczenia może być, za zgodą przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeniowego, potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej dokonane w kasie oddziału nie później niż w dniu poprzedzającym zdarzenie ubezpieczeniowe objęte ochroną ubezpieczeniową. W przypadku członków PTTK zwolnionych z opłacania składek członkowskich ubezpieczenie rozpoczyna się od dnia wpływu do Biura ZG PTTK zamówienia oddziału PTTK na znaczki członkowskie bezpłatne.

Oddział PTTK, zgodnie z zawartą Umową Ubezpieczenia, jest zobowiązany do

a. posiadania w Oddziałach PTTK list członków stowarzyszenia zawierających imię, nazwisko oraz datę opłacenia przez nich składki członkowskiej lub też datę nieodpłatnego zamówienia znaczka potwierdzających ważność legitymacji dla osób zwolnionych z opłacania składki członkowskiej.
b. udostępnienia na prośbę ERGO HESTIA lub poszkodowanego listy ubezpieczonych lub jej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez reprezentanta Oddziału PTTK.
c. przechowywania przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia umowy ubezpieczenia, wszystkich dokumentów związanych z wykonaniem niniejszej umowy (w szczególności dokumentów potwierdzających członkostwo w PTTK) oraz do ich udostępnienia na każde żądanie ERGO HESTIA.
Uwaga! W przypadku niewykonania ww. obowiązków ERGO HESTIA może wstrzymać się
z wypłatą świadczenia.
Składka na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wnoszona jest ze składek członkowskich PTTK.
Oddział PTTK musi dysponować w swojej siedzibie wydrukami dokumentów związanych
z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymanymi z Biura Zarządu Głównego PTTK.

Obowiązki Ubezpieczonego w razie powstania wypadku

1. W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin, zgłosić się do lekarza i zastosować do jego zaleceń oraz podjąć działania mające na celu zmniejszenie skutków nieszczęśliwego wypadku, w tym Ubezpieczony zobowiązany jest poddać się zaleconemu przez lekarzy leczeniu, przez co rozumie się wszelkie formy terapii, zabiegi operacyjne, rehabilitację i inne działania medyczne mające na celu poprawę stanu zdrowia Ubezpieczonego.

2. W razie zajścia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami RP – związanego z ubezpieczeniem kosztów leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej – Ubezpieczony zobowiązany jest do postępowania zgodnie z poniższymi postanowieniami:
przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie bezwzględnie i niezwłocznie
zgłosić telefonicznie prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego Mondial Assistance tel. + 48 (22) 522 29 90, (22) 232 29 90,
a) z zastrzeżeniem że w przypadku wymagającym wezwania karetki, należy to zrobić
we własnym zakresie i następnie skontaktować się z Centrum Alarmowym,
b) dokładnie wyjaśnić pracownikowi Centrum Alarmowego okoliczności, w jakich Ubezpieczony się znajduje, jakiej pomocy potrzebuje oraz podać niezbędne informacje o ubezpieczeniu numer polisy, imię i nazwisko Ubezpieczonego, numer kontaktowy),
c) umożliwić lekarzom Centrum Alarmowego dostęp do wszystkich informacji medycznych,
d) stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw,
e) kontakt z Centrum Alarmowym i uzyskanie gwarancji pokrycia kosztów leczenia szpitalnego
i ambulatoryjnego, a także kosztów transportu medycznego i transportu zwłok są warunkiem przyjęcia odpowiedzialności ERGO HESTII.
3. Zgłoszenie roszczenia o wypłatę odszkodowania Ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć ERGO HESTII w ciągu 7 dni od daty zakończenia leczenia wraz z dokumentami i informacjami niezbędnymi do rozpatrzenia wniosku o wypłatę, w tym w szczególności:
a) numer polisy,
b) szczegółowy opis okoliczności zdarzenia;
c) kopię diagnoz lekarskich i innych dokumentów stwierdzających przyczyny i zakres udzielonej pomocy medycznej,
d) kopię rachunków za opłaconą pomoc medyczną lub dotyczące innych kosztów objętych zakresem ubezpieczenia;
4. Szkodę do ERGO HESTII można zgłosić:
4.1 w formie elektronicznej na adres e-mail: szkodybroker@ergohestia.pl
4.2 poprzez formularz na stronie www.ergohestia.pl
4.3 ustnie – telefonicznie pod nr telefonu 801 107 107 lub 58 555 5 555 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo osobiście podczas wizyty w jednostce ERGO HESTIA.
4.4 W przypadku zgłoszenia szkody na adres szkodybroker@ergohestia.pl Ubezpieczony lub Uposażony zobowiązany jest załączyć kwestionariusz „Zgłoszenia szkody” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz do udzielenia wszelkich informacji, wyjaśnień i przesłania wymaganych dokumentów do ERGO HESTIA.
5. Ubezpieczony jest zobowiązany poddać się badaniu przez lekarza wyznaczonego przez ERGO HESTIA, jeżeli ERGO HESTIA uzna takie badanie za niezbędne dla rozpatrzenia złożonych roszczeń. Koszt takiego badania ponosi ERGO HESTIA.
6. W trakcie likwidacji szkody Ubezpieczony jest zobowiązany do zwolnienia innych zakładów ubezpieczeń, urzędów, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz leczących go lekarzy i podmiotów wykonujących działalność leczniczą z obowiązku zachowania wobec ERGO HESTIA w tajemnicy informacji, które są niezbędne do prawidłowego ustalenia okoliczności mających wpływ na odpowiedzialność ERGO HESTIA.
7. W razie naruszenia przez Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków niniejszego paragrafu, ERGO HESTIA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia skutków następstw nieszczęśliwego wypadku lub uniemożliwiło ERGO HESTIA ustalenie okoliczności i skutków nieszczęśliwego wypadku.
8. Postanowienia ust. 6 nie mają zastosowania w sytuacji, gdy Ubezpieczony nie był poinformowany o zawarciu umowy na jego rachunek i obowiązkach wynikających z zawarcia umowy ubezpieczenia.

Ważne! Wyłączenia odpowiedzialności:

1. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa wypadków doznanych:
a) w następstwie popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa albo samobójstwa,
b) w wyniku samookaleczenia,
c) w wyniku choroby psychicznej oraz choroby układu nerwowego,
d) w wyniku zatrucia alkoholem, narkotykami, nikotyną lub innymi środkami odurzającymi,
e) czynnego udziału Ubezpieczonego w działaniach wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszkach, rozruchach, niepokojach społecznych, strajkach i lokautach, sabotażu oraz terroryzmie,
f) wskutek prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganego uprawnienia oraz prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających w ilościach przekraczających dopuszczalne normy obowiązujące w kraju zajścia wypadku,
2. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
a) wypadków powstałych wskutek pozostawania Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości – stężenie alkoholu we krwi powyżej 0,5‰ lub obecność alkoholu w wydychanym powietrzu powyżej 0,25mg w 1dm3,
b) wypadków powstałych wskutek pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem narkotyków albo innych środków odurzających,
c) infekcji, z tym że ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli Ubezpieczony został zakażony mikroorganizmem chorobotwórczym w wyniku ran odniesionych w wypadku objętym zakresem ubezpieczenia,
d) uszkodzeń dysków międzykręgowych i ich następstw, o ile są następstwem stanów chorobowych, zmian zwyrodnieniowych lub stanów przeciążeniowych,
e) zatruć przewodu pokarmowego, z zastrzeżeniem że wyłączenie nie dotyczy ubezpieczenia kosztów leczenia poza granicami RP,
f) śmierci i uszczerbków na zdrowiu powstałych w następstwie niewłaściwego leczenia albo niewłaściwie wykonanych zabiegów na ciele, z tym że ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli leczenie lub zabiegi były następstwem wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową.
3. Ponadto, w przypadku kosztów leczenia ochroną ubezpieczeniową nie są objęte również poniżej wymienione ryzyka:
a) zniszczenia, konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez organy celne lub inne władze,
b) wykonywanie pracy fizycznej za granicą,
c) uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
d) zawodowe i wyczynowe uprawianie sportu lub branie udziału w zawodach, wyścigach, treningach w związku z zawodowym i wyczynowym uprawianiem sportu, (wyłączenie nie dotyczy imprez, zawodów, wyścigów mających charakter rekreacyjny),
e) uprawianie sportów ekstremalnych,
f) następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych, o których Ubezpieczony wiedział przed wystąpieniem wypadku,
g) powikłania występującymi od 32 tygodnia ciąży,
h) związane z porodem który nastąpił po 32 tygodniu ciąży,
i) związane z zabiegiem usuwania ciąży, o ile nie został on wykonany w celu ratowania życia lub zdrowia,
j) związane z zaburzeniami psychicznymi,
k) związane z operacją plastyczną lub zabiegiem kosmetycznym,
l) związane z leczeniem prowadzonym przez lekarza będącego członkiem rodziny Ubezpieczonego, chyba że zostało to zaakceptowane przez Centrum Alarmowe,
m) związane z chorobą, w tym chorobą przewlekłą, z powodu której Ubezpieczony był leczony lub która została zdiagnozowana w okresie 24 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
4. W odniesieniu do szkód powstałych w bagażu z zakresu ochrony ubezpieczeniowej są wyłączone:
a) srebro, złoto, platyna w złomie i sztabach,
b) wartości pieniężne,
c) papiery wartościowe, książeczki i bony oszczędnościowe, karty płatnicze wszelkiego rodzaju oraz bilety na przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
d) dokumenty urzędowe oraz prywatne,
e) dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie,
f) przedmioty wartościowe,
g) futra,
h) programy komputerowe i dane na nośnikach wszelkiego rodzaju,
i) sprzęt sportowy o charakterze profesjonalnym,
j) broń oraz trofea myśliwskie,
k) akcesoria samochodowe oraz przedmioty stanowiące wyposażenie przyczep kempingowych i łodzi,
l) przedmioty w liczbie wskazującej na ich przeznaczenie handlowe,
m) przedmioty służące działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej,
n) mienie przesiedleńcze.
4.1 Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody:
a) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie rzeczy w związku z ich używaniem,
b) polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, kufrów oraz innych pojemników bagażu,
c) powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, dokonanej z bagażnika dachowego pojazdu samochodowego
w przypadku gdy chociaż jedna ze ścian bagażnika została wykonana ze słabego materiału (typu brezent) lub gdy bagażnik nie był zabezpieczony odpowiednim zamkiem,
d) powstałe w aparatach i urządzeniach elektrycznych wskutek ich wad lub działania prądu elektrycznego podczas eksploatacji, chyba że działanie prądu elektrycznego spowodowało pożar,
e) będące następstwem zwykłego zużycia rzeczy ubezpieczonej, samozapalenia, samozepsucia lub wycieku, a w przypadku rzeczy tłukących się lub w opakowaniu szklanym – potłuczenia lub utraty wartości rzeczy uszkodzonej,
f) będące następstwem działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego,
g) powstałe wskutek emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji.
5. ERGO HESTIA jest wolna od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ZARZĄD GŁÓWNYWitaj! Jesteś na stronie Stowarzyszenia - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział przy Pratt&Whitney Rzeszów S.A. (dawniej przy WSK PZL-Rzeszów S.A.)

Zatrzymaj się na chwilę i spróbuj dowiedzieć się o nas trochę więcej.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział przy Pratt&Whitney Rzeszów S.A. aktualną nazwą posługuje się od dnia 15.03.2017 roku. Poprzednia nazwa PTTK Oddział przy WSK "PZL-Rzeszów" S.A. została zastąpiona nową podążając w ślad za zmianą z dnia 01.07.2015 roku, którą wprowadziła firma WSK "PZL-Rzeszów" S.A. przy której mamy przyjemność działać.

Oddział istnieje i aktywnie działa dzięki pasji ludzi go tworzących oddających się społecznej i bezinteresownej pracy na rzecz członków stowarzyszenia, której efekty niosą wiele wspomnień współtowarzyszy niezliczonych już imprez turystycznych.

Nasze stowarzyszenie zrzesza ludzi,którzy mają podobne zainteresowania dalekie od wielkiej polityki i są nakierowane na aktywne spędzanie wolnego czasu w różnych formach jakimi są krajoznastwo, turystyka górska, narciarska, rowerowa oraz poezja śpiewana.

  Prowadzimy działalność w oparciu o statut, który możecie przeglądnąć w dziale "Wstąp do PTTK". Jesteśmy częścią większej organizacji, której siedziba główna jest w Warszawie, a nasze stowarzyszenie jest jedną z wielu samodzielnych jednostek organizacyjnych PTTK. Ponadto jesteśmy zarejestrowani w odpowiednim rejestrze sądowym.

Skupiamy głównie osoby, które są lub były w jakiś sposób związane z kompleksem zakładów położonych przy ulicy Hetmańskiej 120 w Rzeszowie na terenie byłej WSK "PZL-Rzeszów" S.A. a dzisiaj Pratt&Whitney Rzeszów S.A.. Pomimo tego pośród naszych członków jest wiele osób z innych rzeszowskich zakładów jak również podkarpackich miejscowości i aktualnie nie zamykamy się już tylko do obszaru zakładu.

Oddział ma długą historią, gdyż miała ona swoje początki sięgające lat 50. XX wieku. W roku 1955 przy WSK działało Koło Zakładowe PTTK będące formalnie w strukturach Oddziału Miejskiego PTTK w Rzeszowie. Wówczas PTTK prowadził szeroką działalność w zakładzie m.in. nadając w radiowęźle zakładowym cykliczne audycje i pogadanki radiowe, wydając komunikaty oraz prowadząc wystawy umieszczane w 10 gablotach krajoznawczych.

W roku 1959 w Kole PTTK przy WSK działało 256 członków. Koło posiadało wówczas własną wypożyczalnię sprzętu i zajmowało się propagowaniem aktywnej turystyki i wypoczynku, takiej jak: wycieczki piesze, kolarskie, górskie, narciarskie i wodne. W formie koła stowarzyszenie działało do końca roku 1963 lub 1962. W kolejnych latach przystępiono do usamodzielnienia się PTTK przy WSK poprzez wydzielenie z Koła Zakładowego samodzielnego Oddziału PTTK przy WSK. Formalnie nastąpiło to w styczniu 1964 roku. W chwili przeobrażenia Oddział liczył 372 członków. Spowodowało to znaczne uszczuplenie szeregów Oddziału Miejskiego PTTK w Rzeszowie. Od tego momentu upłynęło wiele czasu a okres ten jest poprzeplatany z historią WSK.

 

Kilka słów o PTTK.

Początki działalności PTTK przy WSK sięgają lat 50-tych XX w. W roku 1955 będąc kołem zakładowym w strukturach Oddziału Miejskiego, PTTK prowadził szeroką działalność, nadając w radiowęźle zakładowym pogadanki radiowe, wydając komunikaty oraz prowadząc wystawy umieszczane w 10 gablotach krajoznawczych. W roku 1959 w kole PTTK przy WSK działało dynamicznie aż 256 członków. Koło posiadało wówczas własną wypożyczalnię sprzętu i zajmowało się propagowaniem aktywnej turystyki, takiej jak: wycieczki piesze, kolarskie, górskie i wodne. W formie koła stowarzyszenie działało do końca roku 1962. Za oficjalną datę powstania samodzielnego Oddziału to styczeń 1964r, kiedy to powołano z koła samodzielny Oddział PTTK przy WSK. W chwili przeobrażenia Oddział liczył 372 członków. Spowodowało to znaczne uszczuplenie szeregów Oddziału Miejskiego PTTK w Rzeszowie. Od tego momentu upłynęło wiele czasu i w styczniu 2016 zakończył się 52. rok działalności PTTK przy WSK już jako samodzielnego Oddziału.

Cała ta historia tworzyła się przez długie lata i dzięki zasłudze wielu wartościowych i zaangażowanych bezinteresownie ludzi.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jako organizacja ogólnokrajowa to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), których jest prawnym następcą oraz spadkobiercą ich tradycji, dorobku ideowego, a także majątku tych Towarzystw. Od powstania w 1950 r. PTTK rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach. Najbardziej popularne dyscypliny turystyki kwalifikowanej to: turystyka górska, piesza, kajakowa, żeglarska, kolarska, motorowa i narciarska.

Towarzystwo wypracowało i upowszechniło krajoznawczy program turystyki związany z poznawaniem Ojczyzny, ochroną przyrody, krajobrazu i zabytków. Stwarza warunki ułatwiające turystom i krajoznawcom wędrowanie po kraju i za granicą - pomaga w wędrowaniu indywidualnym. Towarzystwo stworzyło i upowszechnia system odznak turystyki kwalifikowanej służący rozwojowi zainteresowania różnymi formami turystyki i krajoznawstwa. PTTK popularyzuje wiedzę o najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionach Polski oraz promuje w kraju i zagranicą polski produkt turystyczny - turystykę aktywną. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zrzesza blisko 70 tysięcy członków. Działają oni w ponad 3 tysiącach kół i klubów PTTK. Koła i kluby tworzą Oddziały PTTK - terenowe jednostki Towarzystwa posiadające osobowość prawną. Obecnie w Polsce działa 315 (11.2009) oddziałów PTTK.[1] [1] Pierwsza część artykułu powstała na bazie: http://www.pttk.pl/pttk/slowo.php

 
Cookie Alert