Dział aktualności

Karta praw i obowiązków członka PTTK(*)


admin, 2020-12-31 00:00:03

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest organizacją skupiającą turystów, którzy zrzeszają się w celu uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz swój czas, siły i umiejętności poświęcają pracy społecznej w Towarzystwie. Członek PTTK, który zapoznał się ze Statutem PTTK, podpisał deklarację członkowską, został przyjęty do PTTK zgodnie z art. 12 ust. 3 i posiada legitymację członkowską z opłaconymi składkami na rok bieżący ma prawa określone w art. 13 i 19 Statutu PTTK oraz obowiązki określone w art. 14, a na podstawie art. 15 Statutu PTTK ujęte niniejszą KARTĄ:


1. Członek zwyczajny PTTK ma prawo:


1.1. nosić odznakę PTTK,


1.2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,


1.3. korzystać z pomocy POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO występującego w roli rzecznika interesów turysty,


1.4. korzystać z obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny PTTK,


1.5. korzystać z obiektów i urządzeń oddziałów PTTK na zasadach określonych przez właściwy dla danego obiektu i urządzenia zarząd oddziału PTTK,


1.6. pierwszeństwa przy korzystaniu ze SCHRONISK PTTK,


1.7. uzyskiwania rabatów handlowych przewidzianych dla członków i członków kadry POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO W SCHRONISKACH PTTK,


1.8. uzyskiwania innych rabatów handlowych w innych obiektach na zasadach określonych umową pomiędzy ZG PTTK i gestorem obiektu lub inną organizację krajową albo zagraniczną,1.9. uczestniczenia w szkoleniach turystyczno-krajoznawczych PTTK i uzyskiwania stosownych uprawnień kadry Towarzystwa,


1.10. oczekiwania koleżeńskiej pomocy innych członków PTTK na trasach turystycznych,


2. Członek zwyczajny PTTK mający pełną zdolność do czynności prawnych ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTTK,


3. Małoletni członek zwyczajny PTTK (w wieku od 16 do 18 lat) mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTTK z tym, że w składzie poszczególnych wybieranych władz PTTK większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,


4. Małoletni członek zwyczajny PTTK (w wieku poniżej 16 lat) nie ma prawa udziału w głosowaniu na zebraniu członków, nie może też wybierać i być wybieranym do władz PTTK. Małoletni członek zwyczajny PTTK zrzeszony w szkolnym kole krajoznawczo-turystycznym ma prawo wybierać i być wybieranym do władz tego koła,


5. Za działalność w POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM członek zwyczajny PTTK może zostać odznaczony:


5.1. odznaką ORLEGO LOTU nadawaną młodzieży do lat 21 za czynny i twórczy udział w działalności turystyczno-krajoznawczej,


5.2. odznaką 25 LAT w PTTK nadawaną za 25-letni staż członkowski,


5.3. odznaką 50 LAT w PTTK nadawaną za 50-letni staż członkowski,5.4. DYPLOMEM PTTK. za aktywną działalność,


5.5. odznaką ZASŁUŻONY w PRACY PTTK WŚRÓD MŁODZIEŻY nadawaną za aktywną działalność wśród młodzieży - odznaka dwustopniowa: srebrna i złota,


5.6. odznaką HONOROWĄ PTTK nadawaną za szczególnie aktywną działalność - odznaka dwustopniowa: srebrna i złota,


5.7. ponadto w uznaniu wybitnych zasług na rzecz Towarzystwa Walny Zjazd PTTK może członkowi zwyczajnemu nadać GODNOŚĆ CZŁONKA HONOROWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO


6. Członek zwyczajny PTTK jest zobowiązany:


6.1. reprezentować godnie imię turysty polskiego,


6.2. współdziałać w ochronie walorów naturalnych i kulturowych kraju,


6.3. udzielać koleżeńskiej pomocy innym turystom na trasach turystycznych,


6.4. przestrzegać postanowień Statutu PTTK, regulaminów i uchwał władz PTTK,6.5. szanować i chronić majątek PTTK oraz być jego współgospodarzem,


6.6. ochraniać i propagować ochronę znakowanych szlaków turystycznych,


6.7. aktywnie uczestniczyć w działalności PTTK,


6.8. regularnie opłacać składkę członkowską PTTK,


6.9. pozyskiwać sojuszników i sponsorów dla PTTK,


7. Władze wszystkich jednostek organizacyjnych PTTK są zobowiązane do przestrzegania praw członków PTTK określonych w niniejszej Karcie.


Zarząd Główny PTTK(*) Powyższy Karta... została przytoczona na podstawie źródła ze strony ZG PTTK
Kliknij tutaj aby obejrzeć wszystkie aktualności. Kliknij tutaj aby obejrzeć wszystkie relacje.